Insider ID со презентација на првиот Отворен ден на GS1 Македонија

На 21.06.2017 ќе се одржи првиот отворен ден на GS1 Македонија, на кој ќе се дискутира значењето на баркодовите и GPC (Global Product Classification) во светски рамки и во Македонија. Сергеј Зафироски од агенцијата за истражување Insider ID ќе презентира на тема “Практична примена на Глобалната класификација на продукти GPC во KPI (Key Performance Indicators)”. […]

Read More

Краткорочно “слепило” на компаниите во новата “нормала”

Доколку до пред 10 години долг рок се сметаше помеѓу 3 – 5 години, сега веќе со сигурност може да се сведе 1 – 2. Работата во “кризно и несигурно време” постанува новата “нормала” односно новиот стандард во која компаниите работат и ги остваруваат своите цели. Бидејќи како агенција за истражување ги следиме светските трендови […]

Read More

Што се KPI (Key Performance Indicators)?

KPI (Key Performance Indicator) е мерлива вредност која прикажува колку ефективно и ефикасно една компанија ги исполнува своите поставени цели. Организациите најчесто користат KPI кои се поставени на неколку различни нивоа за следење на исполнувањето на целите по одредени сектори. KPI на високо ниво може да бидат фокусирани на целокупното работење на компанијата, додека KPI […]

Read More

Каде грешат македонските компании?

Објавено на 05.10.2016 на: Macedonian Business Hub Се поголемото потиснување на македонските производи и компании од странската конкуренција, ја нагласува потребата да се одговори прашањето “Каде грешат домашните компании?”. Бидејќи македонските сопственици и менаџери најчесто проблемите ги лоцираат во фактори надвор од нивните компании, а приближно во сите случаи не се екстерни туку се наоѓаат интерно во […]

Read More

Insider ID: 15 Прашања кои што истражувачите на пазари ќе ви помогнат да ги одговорите!

Како агенција за истражување, многу често ни се упатуваат прашања за тоа што всушност се придобивките од едно истражување, што може да се очекува, кои се резултатите, што ако истражувањето е негативно, зашто би го правеле истото? За тие потреби нашата агенција изработи список на 15 прашања и одговори кои што треба да дадат појасна слика за […]

Read More

Негативниот придонес на Претприемништвото

Инспириран од се поголемиот недостаток на кадар, во продолжение текстот и обработената тема се целосно субјективни односно размислување врз база на досегашното искусто и анализа на претприемништвото како концепт на кој особено му се придава на значење. Се повеќе се поместува идеата и тежиштето на претпримеништвото кон компаниите од ИТ индустријата и во многу ситуации […]

Read More

InsiderID: Зошто Истражувањето на пазар е важно за Вашиот бизнис?

Истражувањето на пазар е процес на собирање податоци за да се утврди дали одреден производ / услуга ќе ги задоволи потребите на своите клиенти. Со ефикасно истражување на пазарот, Вашата компанија може да добие вредни информации за Вашите конкуренти, економските промени, демографијата, тековните трендови на пазарот и потрошувачките навики на Вашите клиенти. Видови на Истражување […]

Read More

Insider ID – Истражување: “Колку време вработените “трошат” за обработка на документи?”

Агенцијата Insider ID во Декември 2015 година, за потребите на Sigma-SB и нивната услуга SSBEdi спроведе истражување за времето кое вработените во Македонските компании го “трошат” на манипулација со документи. Истражуван е комплетно целиот процес од нарачка до наплата односно текот на документите, потребното време за изработка и обработка како и најчестите проблеми кои настануваат […]

Read More

Insider ID: Значење на информациите од примарен извор

Непотребно е да се потенцира дека моментално компаниите дејствуваат и креираат бизнис во време на огромна расположливост на информации. Експоненцијалниот пристап до податоци од секаков вид, ги позиционира компаниите во простор каде се повеќе вложуваат голем дел од времето за нивна обработка и анализа се со цел да се антиципира иднината, креира стратегија или добие […]

Read More

Реалност на претприемништвото

Успешно водење на компанија во период кој е изразено динамичен и променлив, претставува врлина која е поблиска до уметноста отколку до класичен бизнис. Менаџерите се соочуваат со огромен број на секојдневни одлуки кои го трасираат успехот или неуспехот на компанијата која ја водат. Во последната деката особено со брзиот развој на ИТ компаниите во светот, […]

Read More