Истражување за влијание на маркетинг активности и критериуми за избор на супермаркет – 2017

 ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Дефинирање на позициите и факторите при избор на маркет и влијанието на маркетинг активностите врз потрошувачите

БЕНЕФИТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО?

Недостатокот од информации за тоа што влијае на одлуката за купување на производ или избор на маркет кај потрошувачите , ја зголемува веројатноста за изработка на погрешна маркетинг и продажна стратегија.

Истражувањето Ви овозможува да ја унапредите продажбата и да го искористите целосниот потенцијал на маркетинг активностите кои ви се на располагање за Вашите производи

КРАТКО ЗА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Со добивање на информацијата за позицијата на Вашиот маркет во споредба со главната конкуренцијата, ќе дознаете кои фактори довеле до таквата ситуација и преку кои начини може да се влијае на потрошувачите.

Маркетинг и промотивните активности кои се спроведуваат во маркетите влијаат различно на потрошувачите според нивната пол, возраст, социјална група и месечни примања.

Истражувањето го мери влијанието на маркетинг и промотивните активности врз групите на потрошувачи на ниво на Македонија.

Со истражувањето ќе добиете одговор на следниве прашања:

  1. Која е позицијата на Вашиот маркет на ниво на Македонија и Регионии?
  2. Кои фактори за Вашиот маркет ( амбиент, пријатна музика, персонал, паркинг…) влијаат на потрошувачите и со кој интензитет?
  3. Каков тип на потрошувачи ( возраст, пол и финансиска примања) го преферираат Вашиот маркет?
  4. Како да привлечете повеќе потрошувачи ?
  5. Кои маркетинг активности ги привлекуваат потрошувачите ?
Оставете ги вашите податоци и порачајте го истражувањето денес: